14.12.2023

Uppdaterade anvisningar för kontrollbeskrivningar

Orientering
En efterlängtad uppdatering av anvisningarna för kontrollbeskrivningar är här. Förändringarna har införts efter initiering av SOFTs kartgrupp.
De anvisningar för kontrollbeskrivningar vi använt under lång tid bottnar i anvisningarna från 2005. Sedan dess har massor av saker hänt inom både banläggning och kartframställning. Bland annat har helt nya versioner av kartnormerna tagits fram och våra tävlingsformat uppdaterats. Det är därför i allra högsta grad på tiden att kontrollbeskrivningarna också uppdateras. 

SOFTs kartgrupp har drivit ett arbete för att föreslå nya uppdateringar i kontrollbeskrivningarna och presenterat detta för IOF, som även inhämtat feedback från andra förbund. Nu är en ny version av kontrollbeskrivningarna publicerad och översatt till svenska.

Förändringarna innebär dels att gamla felaktiga anvisningar tagits bort samtidigt som nya symboler och beskrivningar lagts till. En sammanfattning följer nedan:

 • Dokumentet omfattar nu både ISOM och ISSprOM
 • Kontrollbeskrivningarna ska tryckas i svart
  • Observera att SOFTs inställning är att detta tills vidare inte ska göras för Offset tryck då det skulle innebära en kraftig ökning av kostnaden. Dialog med IOF pågår.
 • Om en symbol i kolumn C inte tillräckligt tydligt kan definiera kontrollens läge, är kontrollföremålet olämpligt
 • Symbolen för "dunge" kan även användas för mer löpbar skog, omgiven av mer svårlöpt skog
 • Symbolen för hus kan även användas för takpelare
 • Ny symbol för "jänväg" eller "spårväg"
 • Symbolerna för "uppe på" och "under" kan även användas för att ange övre eller nedre nivå
 • Ny symbol för att ange kartbyte genom "kartvändning" 
 • Valfri ny rad för att ange avståndet från tidsstarten till startpunkten
 • Nya symboler för "värn" och "förbjudet område"
 • "Krök" flyttad från Kolumn G till kolumn F
 • Symbolen för Radio/TV-kontroll är borttagen
 • Namn och beskrivningar är synkroniserade med ISOM 2017
 • Omnumrering av symboler för att hantera tillägg och borttagningar
 • Uppdateringar för att förtydliga användningen av vissa symboler
 • Uppdateringar i exempel

SOFT föreslog även fler förändringar för att ytterligare synkronisera kontrollbeskrivningarna med kartnormen, där vi avsåg att redovisa alla objekt med samma kartsymbol också med samma symbol i kolumn D, samt med en precisering av typ av föremål i kolumn E. Det är aktuellt för kartsymboler som kan vara flera saker i verkligheten (svart kryss, brun triangel med mera). IOF har dock valt att inte anta denna med motivering att minimera antalet symboler på kontrollbeskrivningen. SOFT kommer att följa IOFs version

Svenskt tillägg:
Dock finns ett svenskt tillägg i kontrollbeskrivningen som är gällande för Sverige men inte internationellt, det är att kodsiffrorna 66, 68, 69 med flera, som kan feltolkas om de läses upp och ned, inte ska användas. Detta har varit praxis under en längre tid i Sverige.

Se den svenska versionen av kontrollbeskrivningen här!

Se IOFs originalversion här!

Införandet av de nya kontrollbeskrivningarna gäller från och med 1 januari 2024 och avsikten ska vara att arrangörer tillämpar dessa från och med då. Arrangörer med rimliga argument att inte införa ändringen tills dess kan nyttja en övergångsperiod under första halvåret 2024.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter