Kartnormer

Orienteringskartorna har utvecklats kraftigt över åren, i takt med den tekniska utvecklingen av tekniska hjälpmedel och tryckerikonsten. Eftersom kartframställningen ständigt utvecklas och sporten bygger på att vi tävlar på en variation av platser, både inom Sverige och internationellt, är det viktigt att det finns normer och regler som alla förhåller sig till.

I allehanda situationer kommer vi i kontakt med kartor, eller skisser, av olika slag och kvalitet. Den moderna orienteringskartan är en mycket noggrann avbild av terrängen, anpassad för våra löpande, cyklande och skidande orienterare i tävlingssituation. Därmed kan kartan inte vara en exakt avbildning av verkligheten, utan just en generaliserad och symbolisk beskrivning av terrängen anpassad för tävlingsfart. 

Vem tar fram kartnormen?
För enhetlig internationell kartredovisning vid de internationella värdetävlingarna tar IOF, genom Map Commission och/eller de grenspecifika arbetsgrupperna, fram internationella kartnormer för varje gren. 

Därtill tas ett antal relaterade guide- och stöddokument fram. 

SOFT har, likt de flesta länder, valt att implementera IOFs kartnormer utan anpassning. I Sverige gäller alltså den internationella kartnormen. För tillämpning av denna, hantering av nationellt specifika tolkningsfall, förtydliganden mm ansvarar SOFTs kartansvarige med stöd av Kartgruppen. SOFT kan driva utvecklingsfrågor kring kartnormerna mot IOF med önskemål om uppdateringar, men avser inte att göra egna avvikelser. Värdet av internationell likvärdighet bedöms större än värdet av nationella eller regionala anpassningar. 


Vad beskriver kartnormerna?
Kartnormerna byggs upp genom att de först översiktligt och allmänt beskriver förutsättningar som rör syftet och användandet. Där beskrivs generella synsätt på vad för sorts karta som beskrivs, vad som är av särskilt stor vikt att redovisa, varför generalisering och läsbarhet är av stor vikt och ett antal förhållningsregler kring avstånd och former. 

Därefter följer en symboldefinition som en efter en beskriver alla ingående symboler i kartnormen. Det inkluderar:
  • Dess symbolnummer och namn
  • En beskrivning om föremålen som symbolen redovisar
  • Hur den kan användas
  • Ev. Symbolspecifika anvisningar
  • En exakt illustration, mått och färg 


Flera kartnormer
Kartnormerna är anpassade efter den tävlingssituation som de används i, därmed finns det specifika kartnormer för de olika grenarna OL, MTBO och SkidO. För OL finns dessutom två olika kartnormer, för skogskartor respektive sprintkartor. I dagsläget tillämpas kartnormerna för OL även inom PreO, även om dessa kartor brukar anpassas genom att andra skalor, symbolstorlekar eller generaliseringsnivåer kan användas. Ett arbete för att utreda införandet av en PreO-specifik kartnorm har inletts av IOF. 

Skala

Kartnormerna anger i vilken skala kartorna ska tas fram och förvaltas. Denna grundskala är alltid den minsta skalan av de som sedan kan användas. Från denna skala kan man sedan göra uppförstoringar vid utskrift inför användandet om vissa klasser ska använda en större skala. 

I anvisningarna finns mer beskrivet om vilka skalor som ska, respektive bör, användas för de olika disciplinerna.


Vart hittar jag kartnormerna?
Kartnormerna återfinns på SOFTs hemsida under Stöddokument & filer. Originaldokumenten från IOF återfinns på IOFs hemsida.