Projektstöd IF 7-25

Bidraget Projektstöd IF 7-25 finns för att utveckla verksamheten i er förening. I den pågående perioden finns fem prioriterade områden. Utbildning av tränare och ledare, Demokrati och delaktighet, Lärande i samband med tävling, Inkluderande orientering, Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. Ta möjligheten för er förening att söka stöd för ert projekt.

Projektstöd IF 7-25 (IF=idrottsförening) är en möjlighet för idrottsföreningar att söka och få ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten för barn och unga 7-25 år. Projektstöd för personer med funktionsnedsättning omfattar även vuxna. Satsningarna inom Projektstöd IF ska göras för att utveckla verksamheten i linje med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott ska också vara en tydlig utgångspunkt i alla satsningar. Här kan du läsa allt om Strategi 2025 hos RF.

Sökbara områden

Det finns fem sökbara områden där föreningen kan söka stöd. Dessa är:

 • Tränare och ledare 24-25
 • Demokrati och delaktighet 24-25
 • Lärande i samband med tävling 24-25
 • Inkluderande orientering 24-25
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 24-25

Du kan läsa mer om respektive område längre ner i texten.

Syfte och mål

Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Satsningarna ska genomföras i enlighet med Strategi 2025 och RF:s Riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse där fler väljer att idrotta hela livet i förening oavsett förutsättningar och ambitioner med sitt idrottande.

Målgrupp

Målgrupp för Projektstöd IF är barn och vuxna 7-25 år. Projektstöd för personer med funktionsnedsättning omfattar även vuxna.

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar alla verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år. Riktlinjerna består av fem olika områden som i sin tur består av flera detaljerade riktlinjer. De fem olika områdena är:

Klicka på respektive riktlinje, område, för att läsa mer. Här finns Riktlinjer för barn och ungdomsidrott i sin helhet.

Riktlinjerna ska var en tydlig utgångspunkt för samtliga satsningar. Riktlinjerna kan också vara en inspiration till satsningar inom ramen för Projektstöd IF.

Ansökan och ansökningsperiod

Projektstöd IF pågår från den 1 januari 2024 till den 31 december 2025. Ansökan är öppen till och med den 25 oktober 2025, eller så länge de tilldelade projektmedlen räcker. Alla projekt ska vara avslutade senast den 31 december 2025 och återrapporteras omgående efter projektets avslutning. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att söka projektstöd. Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granskar inkomna ansökningar regelbundet, vanligtvis i början av varje månad.

Ansökan om projektstöd görs via föreningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Projektstöd IF. Välj det sökbara område som är aktuellt för föreningens satsning och fyll i ansökningsformuläret. Här finns en manual för hur ansökan går till.

Avgränsningar

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden.

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel kommer inte att beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel kommer inte att beviljas för inköp av material till ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel kommer inte att beviljas för att täcka kostnader för enskilda individer som exempelvis personlig utrustning, medlemsavgifter, anmälningsavgifter till tävlingar och liknande aktiviteter.
När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Det innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening efter att föreningen ansökt om projektstöd.

Återrapport

Föreningar som har fått projektstöd ska återrapportera sitt projekt omgående efter projektets slutdatum. Föreningar som inte har redovisat sitt projekt en månad efter projektets slutdatum kommer inte att beviljas nya medel.

Föreningar som inte har redovisat sitt projekt inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala hela projektstödet.

Mer om Tränare och ledare 24-25

Utbildade ledare och tränare är en viktig förutsättning för att kunna arbeta med såväl inkludering som för att skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. För att stimulera deltagande på olika typer av utbildningar kommer vi att subventionera deltagaravgifter i samband med utbildning för ledare och tränare för målgruppen 7-25 år. Vi ger stöd till utbildningar som arrangeras av Svenska Orienteringsförbundet eller något av förbundets distriktsförbund. Exempel på utbildningar som föreningen kan få stöd för är Introduktionsutbildning för orienteringstränare, Grundutbildning för tränare, Barntränarutbildning, Ungdomstränarutbildning samt Junior- och seniortränarutbildning.

Det innebär att föreningar som har deltagare på ledar- och tränarutbildning kan ansöka om en subvention av deltagaravgiften på upp till 50 procent av den totala kostnaden, dock max 2 500 kronor. Stödet betalas ut om deltagaren har varit med på utbildningen och slutfört den på ett godkänt sätt.

Stödet kan också ges till ungas deltagande i Ungoteket Klubb och Ungoteket Riks när föreningen betalat en deltagaravgift till distriktsförbund respektive Svenska Orienteringsförbundet.

Föreningar som gör egna satsningar på utbildning av ledare och tränare för målgruppen 7-25 år kan ansöka om stöd genom att beskriva hur satsningen planeras att genomföras och vilka kostnader som föreningen beräknas ha i samband med satsningen. Läs mer om att anordna Ungoteket Klubb i föreningen.

Mer om Lärande i samband med tävling 24-25

Hösten 2018 genomförde Svenska Orienteringsförbundet en studie kring barns tävlande, Här kan du läsa mer om studien. I studien framgår bland mycket annat att både ledare och föräldrar anser att tävlingen är ett bra träningstillfälle. Ett bra träningstillfälle är roligt, utmanande och utvecklande för individen. Vad är det då som gör att ett träningstillfälle blir roligt, utmanande och utvecklande för individen? Här är några aspekter på ett bra och utvecklande träningstillfälle.

 • Möjlighet att träna på att lära sig nya saker
 • Möjlighet att träna på att befästa kunskaper
 • Lagom stora utmaningar, att få testa sina gränser
 • Utveckling av såväl orienteringstekniska färdigheter, som fysik, motorik och mentala färdigheter
 • Ledare som kan coacha och vägleda före och efter träningstillfället
Genom projektstöd IF vill vi ge föreningar möjlighet att utveckla och prova nya tävlingsformer för barn och unga i syfte att öka lärandet i samband med tävling.

Mer om Inkluderande orientering 24-25

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. I dag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjligheter för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för deltagande och delaktighet samt insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som i dag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Här är en sammanfattning av ett antal grupper som vi har identifierat som underrepresenterade i orienteringsidrotten samt några utmaningar och möjligheter kopplade till respektive grupp.

Mer om Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 24-25

Idrottens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje idrott och varje förening såväl breddar och utvecklar sin verksamhet som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än kortsiktiga resultat. Svenska Orienteringsförbundets Utvecklingsplan kan ge tips och idéer kring trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljön för barn och ungdomar 7-25 år är trygg och hållbar. Här är några exempel på vad trygga och hållbara utvecklingsmiljöer kan vara.

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Projektstöd idrottsförening och verksamhet för barn och unga.

Forskning och fakta

Svenska Orienteringsförbundet följer kontinuerligt upp verksamheten på olika sätt. Det görs dels genom att ta fram statistik och följa utveckling och trender i verksamheten, dels genom att på olika sätt ta del av forskning inom området idrott.

Här finns en sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhet

Här finns en sammanställning över aktuell forskning inom området idrott

Här finns studien Barns tävlande, Svenska Orienteringsförbundet 2018

Upplysningar

Har du frågor och funderingar kring Projektstöd idrottsförening så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
070-548 11 60
lars.greilert@orientering.se