Hållbarhet

2030 är svensk orientering en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden gällande ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 2030 speglar medlemmarna i orienteringsidrotten befolkningen i Sverige, det vill säga att alla har samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet. 2030 genomförs orienteringsarrangemang på ett hållbart sätt med avseende på miljön och naturen.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
[Definitionen är hämtad från rapporten “Vår gemensamma framtid” som FN:s världskommission för miljö och utveckling, under ledning av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, lanserade 1987.]

Hållbarhet är en grundförutsättning för att vi ska vara framgångsrika och kunna bedriva en attraktiv verksamhet på lång sikt. Genom ett aktivt och målinriktat hållbarhetsarbete skapar vi en attraktiv organisation för anställda, medlemmar och samarbetspartners. Kunskap om orienteringens sociala, ekonomiska och miljö-/klimatmässiga avtryck ska genomsyra alla delar och nivåer i vår organisation. Hållbar utveckling har tre dimensioner och alla tre är lika viktiga för att kunna utveckla svensk orientering och nå våra mål mot 2030.

[Tillbaka till Strategisidan]

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika värde och sätter individens välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och behov i centrum.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Miljömässig hållbarhet innebär att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov. Det innebär också att vi har tillgång till mark för träning och tävling utan att störa eller förstöra.

2023 beslutades en Hållbarhetspolicy för svensk orientering.

Läs mer om vårt pågående hållbarhetsarbete.


Hållbarhet 2024-2026

Svensk Orienterings verksamhet ska bedrivas i enlighet med beslutad hållbarhetspolicy och för perioden 2024-2026 har fem fokusområden identifierats.

Klimatpåverkan från transporter
Orientering innebär resor och transporter av material och utrustning till arrangemang, oavsett vilken nivå orienteraren befinner sig på. Vi har en klimatpåverkan och vill bli bättre när det handlar om resor till och från träningar och tävlingar och transporter av material och utrustning i samband med våra evenemang.

Förutsättningar för elitsatsning
Svensk Orienterings målsättning är att ha världens bästa landslag över tid. En viktig del av detta handlar om att skapa förutsättningar för att aktiva ska kunna göra den satsning som krävs för att nå internationell elitnivå, både avseende ekonomisk trygghet och hälsa.

Digitalisering
Digitalisering har potential att göra Svensk Orientering både mer attraktiv för en bredare målgrupp och samtidigt mer kostnadseffektiv. Genom att automatisera och visualisera med hjälp av smarta digitala lösningar finns möjlighet att underlätta, engagera och inspirera fler till orientering.

Partnerskap
För att säkra vår långsiktiga ekonomiska stabilitet krävs partners som ser ett strategiskt värde i att förknippas med oss. Vårt ökade fokus på hållbarhet kan göra samarbetet med våra partners ännu bättre; det kan öka vår attraktionskraft för viktiga partners och vi kan hjälpa varandra att bli mer hållbara. Samarbeten med partners som arbetar aktivt med hållbarhet kan också bidra till att stärka både deras och vårt varumärke. Med fler hållbara partnerskap får vi också en starkare röst och kan driva hållbarhetsfrågan inom idrottsrörelsen på ett mer effektivt sätt.

Mångfald och inkludering
Vi vill att våra medlemmar ska spegla befolkningen i stort. Det kräver att alla får samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet på samma villkor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En viktig del av Svensk Orienterings samhällsansvar är därför att öka den lokala närvaron i områden där föreningslivet behöver stärkas. Fokus inom denna fråga ligger på hur vi kan nå ut till de grupper som idag inte är en del av Svensk Orientering.