Att arbeta i valberedningen

Detta material har till syfte att avgränsa och synliggöra de arbetsuppgifter som förväntas av valberedningens ledamöter under ett normalt verksamhetsår.

Arbetsområde och funktion

- Valberedningen bereder valen inför varje förbundsmöte.

- Vi sammanstrålar fysiskt 3 – 4 gånger mellan förbundsmötena. 
Övriga möten genomförs i huvudsak som telefonsammanträden.

- Valberedningen följer kontinuerligt styrelsen arbete mellan FM. Detta sker genom närvaro  vid lämpligt antal styrelsemöten. Fördelningen av möten mellan ledamöterna görs när styrelsens mötesplan är fastställd.

- Valberedningens ledamöter bör åtnjuta kraften av ett långsiktigt tänkande och handlande för orienteringssveriges bästa.

Informationskällor för uppgiftens fullgörande

Valberedningen följer styrelsens arbete genom att;

- medverka i styrelsesammanträden, SOFT-konferenser etc

- löpande läsa styrelseprotokoll och följa ledamöternas närvaro

- genomföra årliga styrelseenkät under hösten                         

- ta del av SOFTs verksamhetsberättelser

- följa upp upp styrelsens arbete gentemot verksamhets- och budgetplaner