Projekt: Ökad regelefterlevnad & transparens vid regelärenden

Under 2023 genomför SOFT, tillsammans med arrangörsföreningarna, ett testperiod av ett delvis nytt upplägg för bevakning av regelefterlevnad och transparens vid regelärenden.
Bakgrund

På förbundsmötet 2022 tilldelades SOFT två utvärderingar relaterat till våra tävlingsregler; motion 7 om regelefterlevnad och motion 8 om transparens vid regelärenden. 

Då dessa båda motioner är starkt sammankopplade har arbetet med utredningen av båda motionerna slagits samman och resulterat i ett uppdaterat, nära sammankopplat upplägg, som nu testas fullt ut under 2023, för att se om det behövs justeringar inför ett eventuellt permanent införande till säsongen 2024.

Tävlingsreglerna och dess efterlevnad är så klart allmänna, dock fokuserar testperioden på tävlingar inom nivå 1 i grenen orienteringslöpning, då hanteringen inte är fullt utvecklad och automatiserad under denna period. 
InnehållDet föreslagna upplägget kan sammanfattas till fyra områden:

  1. Hur regelefterlevnaden bevakas på våra tävlingar.
  2. Hur regelöverträdelser dokumenteras och publiceras.
  3. Vilka påföljder en regelöverträdelse kan ge.
  4. Utbildning kring ovanstående, samt regelverket och fair play i allmänhet.
Dessa beskrivs enligt följande:

1. Hur regelefterlevnaden bevakas på våra tävlingar  

Redan idag har arrangören ett ansvar för att tävlingen följer regelverket och att den sportsliga rättvisan sätts i fokus. Därför är bevakning av regelefterlevnad ingenting nytt utan det nya upplägget handlar i stället om att underlätta för arrangören genom framtagandet av en ny guide samt mall för dokumentering av händelser.

I tillägg har arrangören ett ansvar att vid planeringen underlätta för deltagaren att göra rätt. Därför blir ansvaret för utfallet av den sportsliga rättvisan i tävlingarna delat mellan utövaren och arrangören.

I princip vem som helst har möjlighet att rapportera en regelöverträdelse till tävlingsledningen och därmed upprätta en anmälan. 


2. Dokumentation och publicering av regelöverträdelser 

Det nya upplägget innehåller uppdaterade mallar för anmälan och protest, där bland annat personuppgifterna separeras från ärendebeskrivningen, för att skapa möjligheten att publicera anonyma versioner av dessa dokument i sin helhet efter tävlingen. Det inkluderar vilka beslut som fattats, på vilka grunder och med motivering. 

I tillägg uppmanas arrangörer att skriva händelserapporter för incidenter eller andra större situationer som har en stor påverkan på tävlingen, den sportsliga rättvisan eller av andra anledningar är av allmänt intresse.

Dessa dokument och rapporter publiceras på tävlingens Eventor-sida samt på SOFT:s hemsida. Se mer i separat nyhet via länk nedan. 


3. Vilka påföljder en regelöverträdelse kan ge

Regelöverträdelser kan vara av en mängd olika typer och allvarlighetsgrad. I dagsläget är antalet utdelade påföljder för regelöverträdelser förhållandevis lågt, relaterat till det antal regelöverträdelser som observeras. För att bättre anpassa påföljderna till de olika regelöverträdelserna föreslås nu i stället en tregradig skala av påföljder;
  • formell tillsägelse
  • gult kort
  • rött kort (diskvalificering)

Till detta kommer tidstillägg som kan delas ut i lämpliga fall. Dessutom finns normala felstämplingar och liknande händelser som resulterar i begreppet Ej godkänd.

Redan idag tillåter regelverket allt detta, förutom formella tillsägelser som är ett nytt begrepp. Dock tillämpas systemet i mycket liten skala, vilket tyder på att större stöttning i dessa beslut behövs.

För att underlätta för arrangörer och jury har SOFT tagit fram ett stöddokument med riktlinjer om vilken påföljd en viss regelöverträdelse normalt ger. Det är dock upp till tävlingsledning och jury att avgöra påföljd från fall till fall utifrån de specifika förutsättningarna. 

Tanken är att en tillsägelse eller gult kort är giltig i 12 månader från tävlingsdatum och att två tillsägelser resulterar i ett gult kort, samt två gula kort i ett rött kort. Ett rött kort (diskvalificering) tillämpas på den aktuella tävlingen där detta uppnåtts och påföljderna nollställs sedan.


4. Utbildning kring regelverk och relaterat

En mycket viktig faktor vid bevakning och transparens i kommunikationen av regelärenden är att deltagaren, samt andra sakägare på tävlingsplatsen, vet vad som gäller. 

Därför har SOFT tagit fram en uppdaterad version av stöddokumentet Rättvis orientering. Den nya versionen följer bättre IOF:s upplägg och vänder sig till såväl den tävlande som ledare, media, funktionär och publik.

Dokumentet är ett allmänt stöd till tävlande på alla tävlingsnivåer. För tävling inom nivå 1 är tanken att deltagaren på sikt ger sitt medgivande och sin förståelse för innehållet i Rättvis orientering genom att kryssa för en ruta i samband med beställning av rankingavgiften. Detta görs då genom framtagande av en ny digital utbildningsmodul i SOFT:s utbildningsportal, vilken även kopplas till rankingsystemet. 

Framtida hantering i EventorOm testperioden faller väl ut är planen en permanent implementering, där Eventor utvecklas för att ha inbyggt stöd för dels arkivering av dokument och rapporter, dels administrering av utdelade påföljder samt koppling till utbildningsportalen för automatisk signering. 

Stöddokument & filerHela projektet Regelefterlevnad & transparens vid regelärenden sammanfattas i ett dokument med samma namn som projektet och nås via länken nedan. 

Som bilagor till dokumentet finns ett antal uppdaterade stöddokument, guider och arrangörsmallar. Dessa nås på samma länk.

Dessa kan ses som verktyg för att realisera upplägget. Till viss del realiseras upplägget också genom nya kommentarer och förtydliganden av redan gällande paragrafer i regelverket.