Förtjänst- och Hederstecken

Förtjänst- och hederstecken kan ansökas hos Värmlands OF, RF-SISU Värmland och Svenska Orienteringsförbundet. Se respektive förbund här nedan för regler kring de olika tecknen.

Förtjänst- och hederstecken VOF

Bronstecknet

Kan tilldelas den som arbetat inom distriktsledningen för orientering (styrelse eller kommittéledamot) eller inom föreningsstyrelse eller föreningssektion för orientering under minst 5 år.

 Silvertecknet

Samma som ovan fast under minst 10 år.

Guldtecknet

Samma som ovan fast under minst 15 år.

VOF:s standar

Standaret utdelas på initiativ av VOF:s styrelse vid lite mer högtidliga tillfällen. Exempelvis vid "jämna" klubbjubileer och till speciellt förtjänta personer.

VOF:s vimpel

Vimpeln utdelas på initiativ av VOF:s styrelse/kommittéer. Exempelvis till föreläsare, markägare och förtjänta VOF/ klubbfunktionärer. Utdelas vid lite mer "informella" tillfällen.

Förtjänsttecknet kan dessutom tilldelas person, som på annat bidragit till orienteringsidrottens framgång och utbredning inom Värmlands Orienteringsförbund, dock efter styrelsens enhälliga beslut.

Ansökan skall vara sänd till Värmlands Orienteringsförbund senast 30 dagar före överlämnande av utmärkelsen.

Ansökningsblanketter erhålls från Värmlands Orienteringsförbunds kansli eller ladda ner den här:

Ansökningsblankett

Förtjänsttecken och utmärkelser RF-SISU Värmland

Brons
kan tilldelas ledare som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 5 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens styrelse
  • minst 3 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse

Silver
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i brons och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 10 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 6 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse

Guld
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i silver och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 15 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 12 års aktivt sammanhängande arbete i DF- eller SDF styrelse.

Ovanstående bestämmelser gäller även för personer anställda inom idrottsorganisationerna.

Förtjänstmedaljen i guld
är förbundets högsta utmärkelse och kan tilldelas idrottsledare inom distriktets idrottsorganisationer som genom mångårigt förtjänstfullt och framgångsrikt idrottsligt arbete gagnat idrotten i distriktet och som tidigare erhållit förtjänsttecknet i guld. Förslagsrätten har DF-styrelsen samt SDF-styrelse.

Utdelning av utmärkelser bör ske i samband med föreningars/förbunds jubiléer eller årsmöten.

RF-SISU Värmland representerar om möjligt vid jubileer och då företrädesvis vid 50-, 75- och 100-årsjubileer.

Förbundet (RF-SISU Värmland) kan låta sig representeras genom annat förbund eller organisation.

Beslut i ovanstående ärenden handläggs av RF-SISU Värmlands administrativa avdelning efter förslag från kansliet och anmälan till styrelsen. Ovanstående gäller dock ej förtjänstmedaljen för vilken beslutanderätten handhaves av styrelsen.

Ansökan om RF-SISU Värmlands förtjänsttecken skall skriftligen göras i formuläret eller på fastställd blankett, minst en månad före utdelandet. Här laddar du ner blankettenPdf, 125 kB.Länk till ett dokument eller rekvirera den från vårt kansli, 010-476 47 01 eller vis mail till Kerstin Nilsson.

RF:s förtjänsttecken i guld
RF:s förtjänsttecken i guld utdelas vid Riksidrottsmöten, förslag tillställes DF-styrelsen från SDF-styrelsen för vidarebefordran till Riksidrottsstyrelsen, vilken beslutar om tilldelning efter fastställda normer. Dock skall vederbörande ha erhållit RF-SISU Värmlands förtjänstmedalj i guld.

Förtjänst- och hederstecken SOFT

SOFT:s förtjänsttecken (förtjänstdiplom, förtjänstplakett och förtjänstmedaljer) kan som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för orienteringsidrotten delas ut till idrottsledare och idrottsorganisationer. En person kan endast få en utmärkelse vid ett utdelningstillfälle. Tecknen bekostas och delas ut av SOFT.

SOFT:s hedersplaketter i brons och silver kan som tack och hyllning delas ut till enskilda och organisationer samt som hedersgåva till framstående idrottsutövare, idrottsledare och idrottsorganisationer. Hedersplaketter bekostas av förslagsställaren.

Förtjänsttecken

Förtjänstdiplom delas ut till idrottsledare och idrottsliga organisationer för gagnande verksamhet för orienteringsidrotten. Diplomet delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 7 års SOFT-, OF- eller föreningsarbete.

Förtjänstplakett delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande verksamhet för orienteringsidrotten. Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 12 års SOFT-, OF- eller föreningsarbete.

Förtjänstmedalj i silver delas ut till orienteringsledare för mångårig synnerligen gagnande verksamhet inom OF-styrelse eller förbundsstyrelse eller till annan idrottsledare, som i motsvarande grad gagnat orienteringsidrotten. Medaljen delas ut av förbundsstyrelsen på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 15 års SOFT- eller OF-arbete i ledande befattning.

Förtjänstmedalj i guld delas ut till särskilt förtjänta ledare för mångårig verksamhet av bestående värde för orienteringsidrotten. Medaljen delas ut efter enhälligt beslut av styrelsen. Utdelning av förtjänstmedaljer sker endast vid SOFT:s förbundsmöte.

Hedersplaketter

Hedersplakett i brons delas ut till enskilda och organisationer för synnerligen värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten. Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.

Hedersplakett i silver delas ut till enskilda och organisationer för mångårigt synnerligen värdefullt stöd åt orienteringsidrotten. Plaketten utdelas av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.

Ansökan och överlämnande

Föreningar och OF kan som regel få SOFTs utmärkelser vid följande jubileer:

  • 10-årsjubileum (förtjänstdiplom)
  • 25-årsjubileum (hedersplakett i brons)
  • 50-årsjubileum (hedersplakett i silver)

Ansökan om förtjänsttecken och hedersplaketter bör vara OF tillhanda senast 30 dagar före överlämnandet. Ansökan ska vara SOFT tillhanda senast 3 veckor före överlämnandet. SOFT har särskild blankett för ansökan om utmärkelse.