Svensk Orientering logotyp
20.03.2018

Linda Take invald i SOFT-styrelsen!

Orientering
I helgen genomfördes SOFT's Förbundsmöte på Bosön. Värmlands Linda Take valdes då in i SOFT-styrelsen, Grattis Linda!

Nyhet från SOFT's hemsida:
SOFT har ny styrelse och ordförande. SOFT ska anställa någon som jobbar heltid med mark- och miljöfrågor. Arrangörer ska kunna addera en avgift på 50 procent för sena anmälningar i öppna klasser. Där är några av förändringarna efter förbundsmötet.

Bland annat fick Svenska Orienteringsförbundets styrelse fyra nya ledamöter plus en ny ordförande i Inge Blomberg. Eje Andersson, Roland Hellberg, Sten Segerslätt och Vivianne Lindstam sitter kvar och följande kvartett valdes in: Patrik Elfving, Maria Krafft Helgesson, Linda Take och Anette Önerud. Detta var helt enligt valberedningens beslut.

Här nedan kan ni i korthet läsa om de styrelseförslag och motioner som ledde fram till förändringar. (Observera att detta INTE är ett protokoll utan en kort sammanfattning. Protokoll publiceras så snart det är justerat).

Styrelsens förslag om stadgeändringar
De förslag om stadgeändringar som framfördes bifölls med ett antal mindre justeringar. Bland annat fattades det beslut om att styrelsen ska vara sammansatt på så vis att män och kvinnor ska vara representerade till minst 40 procent vardera.

Styrelsens förslag om SM-värdighet
Styrelsens förslag handlade om att det ska vara minst fyra startande (individer eller lag) i en klass för att det ska delas ut mästerskapstecken i ungdoms-SM, junior-SM och SM. Om det är två eller tre startande delas enbart guld ut. Motsvarande regler gäller i Veteran-SM, men skillnaden är att i klasserna från 85 och uppåt delas guld ut även om det enbart är en startande.

Styrelsens förslag om ny avgiftsmodell och ny fördelning av OF-bidraget
Vid förbundsmötet 2016 fattades beslut om att göra en utredning av avgifter på alla nivåer av arrangemang. Här är förändringarna som styrelsen föreslog, och som klubbades igenom:

Ny avgiftsmodell

  • Istället för två avgifter (SOFT- och Tävlingsavgift) blir det nu en avgift; arrangemangsavgift.
  • Arrangemangsavgiften baseras på totala anmälningsavgiften och har en progressiv utveckling med sex intervall.
  • Tävlingar med anmälningsavgift under 2500 kr betalar ingen arrangemangsavgift.
  • Närtävlingar inkluderas i nya avgiftsmodellen.

OF-bidraget (Distriktsbidraget) justeras

  • Arrangemangsbidraget (bidrag per tävling) sänks från 300 kr till 200 kr samt att anmälningsbidraget (bidrag per anmäld) sänks från 4 kr till 3 kr per anmäld.
  • Närtävlingar med total anmälningsavgift kommer ingå vid fördelning av OF-bidraget.

 Nya avgiftsmodellen samt ny fördelning av OF-bidraget börja gälla från 1 januari 2019.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet: http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/forbundsmoten/forbundsmote-2018/styrelsens-forslag/styrelsens-forslag-om-ny-arrangemangsavgift-och-ny-fordelning-av-of-bidraget.pdf

Styrelsens förslag om nya anmälningsavgifter och möjlighet att ta ut tilläggsavgift för öppna klasser
Nya anmälningsavgifter för orienteringslöpning klubbades igenom liksom förslaget om möjlighet att ta ut tilläggsavgift på upp till 50 procent för öppna klasser vid anmälan efter sista anmälningsdatum och fram till och med tävlingsdagen.

Utöver dessa förslag från styrelsen (vilka finns samlade HÄR) hade det inkommmit 16 motioner. Följande förändringar klubbades:

Motion 10: Byte av terminologi från sjukvård till första hjälpen
Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att uppdatera texten i tävlingsregler och anvisningar så att benämningen "sjukvård" utgår. Texten i tävlingsregler och anvisningar ska även uppdateras så att servicenivån vid skador och olycksfall är differentierad utifrån storlek på tävlingen och inte kvalitetsnivå.

Motion 12: Motverka diskriminering
Ett tillägg ska formuleras till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg oavsett könstillhörighet. Styrelsen kommer att ta fram ett förslag på tävlingsregler och anvisningar som presenteras och tas beslut på förbundsmötet 2020.

Motion 13: Satsning för att nå RF:s jämställdhetsmål
En verksamhetsplan ska tas fram med syftet att uppnå RF:s jämställdhetsmål, samt att minst en person utses till ansvarig för verkställandet av planen.

Motion 14: Stärka mark- och miljökompetensen
SOFT ska inrätta en mark- och miljöfunktion och omgående anställa en person som på heltid kan ansvara för mark- och miljöfrågorna. Motionen bifölls efter lottdragning, sedan voteringen slutat med siffrorna 32-32.

Motion 15: Ta bort jaktstart för barn
Jaktstart ska tas bort på fleretappstävlingar för barn till och med 12 år och ersättas med lottad starttid.

När det handlar om motionerna 2, 3, 5 och 6 vilka alla handlar om kartskala så menar förbundsstyrelsen att det pågår ett arbete med att se över ett antal olika frågor kring kartskalor. De frågor som motionerna tar upp ingår i översynen.

Avslutningsvis några ord om motion nr 1, från Medelpads orienteringsförbund. Frågan gällde om förbundsmötet ska besluta om ägardirektiv och ägarrepresentation vid bolagsstämmor angående SOFT:s helägda bolag. I praktiken rör det sig alltså om O-Ringen AB och en ökad insyn i hur bolaget hanteras. Denna motion avslogs av förbundsmötet, men det var efter votering och med minsta möjliga marginal, 33-32.

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter